Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ )
Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος συμμετοχής:
200 € για ιδιώτες- φοιτητές - ανέργους
420 € για εταιρείες  - επαγγελματίες

Σεμινάριο με πλήρη ανάλυση των θεμάτων του νέου υπό ψήφιση  νόμου  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  (ΕΛΠ ), με τον οποίο θα κωδικοποιηθούν θα αναμορφωθούν η θα καταργηθούν διατάξεις αρκετών νόμων που αφορούν το λογιστικό επάγγελμα.


 • Κατάργηση ΚΦΑΣ με μεταφορά 12 άρθρων στο νέο νόμο .
 • Κατάργηση ΕΓΛΣ ( συσχέτιση σχεδίου λογαριασμών με το ΕΓΛΣ )
 • Κατάργηση Ν.1809/1988 περί Φορολογικών Μηχανισμών .
 •  Κατάργηση διατάξεων του Ν.2190 περί Α.Ε. οι οποίες θα αναμορφωθούν και θα   ενσωματωθούν στο παρόντα νόμο ( οικονομικές καταστάσεις κλπ ).
 • Κατάργηση διατάξεων νόμων (ν.3190/55-ν.4072/2012 ) που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις  ΕΠΕ- ΙΚΕ οι οποίες θα αναμορφωθούν και θα   ενσωματωθούν στο παρόντα νόμο 
 • Και πλήθος άλλων διατάξεων που αφορούν άμεσα κάθε λογιστή


Πλήρης ανάλυση των θεμάτων από εξειδικευμένο εισηγητή  με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων, αναλύοντας παράλληλα και τα αντίστοιχα άρθρα του σχετικού νόμου.

 

Το σεμινάριο  διεξάγεται σε πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)  χώρο  και η εισήγηση του σεμιναρίου γίνεται από πιστοποιημένο εισηγητή.


Στο Accounting Βusiness Seminars, χάρις την 25ετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία μας γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας απόφοιτος Οικονομικής Σχολής μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό μέσα από τα επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής και να μπει με αξιώσεις στον χώρο της εργασίας .


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση σπουδών.

 

 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
 • Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής 
 • Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
 • Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία 
 • Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία 
 • Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 
 • Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων 
 • Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 
 • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου 
 • Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο 
 • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 
 • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 
 • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης 
 • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 
 • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
 • Άρθρο 18: Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 
 • Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 • Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών 
 • Άρθρο 22: Υποχρεώσεις 
 • Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι 
 • Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 
 • Άρθρο 25: Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων 
 • Άρθρο 26: Στοιχεία της καθαρής θέσης 
 • Άρθρο 27: Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα 
 • Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
 • Άρθρο 29: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 • Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • Άρθρο 31: Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης 
 • Άρθρο 32: Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης 
 • Άρθρο 33: Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση 
 • Άρθρο 34: Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 • Άρθρο 35: Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες 
 • Άρθρο 36: Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ
 • Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή 
 • Άρθρο 38: Καταργούμενες διατάξεις 
 • Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
 • Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 • Παράρτημα Α: Ορισμοί 
 • Παράρτημα Β: Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 • Παράρτημα Γ: Σχέδιο λογαριασμών 
 • Παράρτημα Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 • Παράρτημα Ε: Συσχέτιση σχεδίου λογαριασμών με το ΕΓΛΣ.Για περισσότερες πληροφορίες κρατήσεις θέσεων και εγγραφές τηλ. 210 8065758 - 6974 331393
Συμπληρώστε την παρακάτω μη δεσμευτική φόρμα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες για το σεμινάριο.

Ακολουθεί έλεγχος ασφάλειας.