Εργατικά - ασφαλιστικά θέματα
Διάρκεια: 40 ώρες
Κόστος συμμετοχής:
300 € για ιδιώτες- φοιτητές - ανέργους
500 € για εταιρείες  - επαγγελματίες ( με δυνατότητα χρηματοδότησης ΛΑΕΚ )

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει  ένα από τα σεμινάρια Σεμινάριο για την ίδρυση Λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου- απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας), Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών βιβλίων (Γ' κατηγορίας)  δικαιούνται έκπτωση 20%

Σεμινάριο εργατικών - ασφαλιστικών θεμάτων με πλήρη ανάλυση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων, με συμπλήρωση όλων των εντύπων ,  αναλύοντας παράλληλα και τα αντίστοιχα άρθρα των σχετικών νόμων.


 Η εκπαίδευση γίνεται  πάνω σε προγράμματα της Data Communication, είτε με χειρόγραφο τρόπο όπου αυτό απαιτείται για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων, καθώς και  σε φύλλα excel. 


Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις σε έντυπη και  ηλεκτρονική μορφή καθώς και demo προγράμματα για πρακτική εξάσκηση.


Το σεμινάριο διεξάγεται από πιστοποιημένους εισηγητές, σε πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) χώρο.


Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε παραπλανητικές διαφημίσεις περί  πιστοποιήσεων, o μόνος δημόσιος οργανισμός αρμόδιος για πιστοποιήσεις  είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν πιστοποιεί τις γνώσεις που σας παρέχει ένα σεμινάριο λογιστικής.


Το μόνο στοιχείο που εγγυάται την επιτυχία ενός σεμιναρίου είναι οι γνώσεις και η εμπειρία του εισηγητή. 

Στο Accounting Βusiness Seminars, χάρις την 25ετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία μας γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας απόφοιτος Οικονομικής Σχολής μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό μέσα από τα επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής και να μπει με αξιώσεις στον χώρο της εργασίας .


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση σπουδών.


Παρέχουμε την δυνατότητα πιστοποίησης της τεχνογνωσίας σας και της επαγγελματικής σας επάρκειας στις εφαρμογές της Data Communication και ανάρτησης του βιογραφικού σας ως DC - Certified Professionals στην ιστοσελίδα της Data Communication με την δυνατότητα αναζήτησης εργασίας.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΙΚΑ –ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 • Συμπλήρωση εντύπων απογραφής –δικαιολογητικά  απογραφής .
 • ΑΜΕ εργοδότη –ΚΑΔ έναρξης .

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
 • Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο εργαζόμενος.
 • Αναγγελία πρόσληψης –πίνακας προσωπικού –έντυπα Ε3,Ε4.
 • Σύμβαση εργασίας . 
 • Σύμβαση ορισμένου - αορίστου χρόνου - σύμβαση έργου.
 • Σύμβαση μειωμένης απασχόλησης .
 •  Κωδικός ειδικότητας ΙΚΑ ΚΑΔ - οδηγός σύνδεσης κωδικών Ο.ΣΥ.Κ. 
 •  Κωδικός πακέτου κάλυψης Κ.Π.Κ. 
 • Ωράρια εργασίας .
 • Εύρεση μισθού-Συλλογικές συμβάσεις –Νόμιμος κατώτατος μισθός .
 • Τεχνικός Ασφαλείας - Γιατρός Εργασίας.
 • Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΥ
 • Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Ασθένεια, Υπερωρίες, Υπερεργασία, Νυχτερινή εργασία, Εργασία Κυριακή, Βonus κ.λ.π) 
 • Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα .
 • Αργίες .
 • Κρατήσεις για φόρο και ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Αποδείξεις Πληρωμών - Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές.

ΑΔΕΙΑ –ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 
 • Άδειες εργαζομένων (κανονική-τοκετού-λοχείας- θηλασμού – γονική – φοιτητική κλπ )
 • Βιβλίο αδειών-ηλεκτρονική υποβολή.
 • Επιδόματα άδειας .

ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 • Έντυπα καταγγελίας σύμβασης  – οικειοθελούς  αποχώρησης.
 • Υποχρέωση υποβολής εντύπων στο ΣΕΠΕ. 
 • Αποζημίωση απολυομένων – Καταγγελία σύμβασης – Προειδοποίηση - Διαθεσιμότητα - Εκ περιτροπής απασχόληση - Ομαδικές απολύσεις.
 • Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης.
 • Οικιοθελής αποχώρηση - Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • Ασθένεια, Μητρότητα, Στράτευση.
 • Μετατροπή πλήρους απασχόλησης σε μερική, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές (ασφαλιστικές κλάσεις ΙΚΑ).
 • Κωδικός ειδικότητας ΙΚΑ ΚΑΔ - οδηγός σύνδεσης κωδικών Ο.ΣΥ.Κ. 
 •  Κωδικός πακέτου κάλυψης Κ.Π.Κ. 
 • Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ - χρόνος καταβολής εισφορών.
 • Πράξεις επιβολής προστίμων .
 • Πρόσθετα τέλη.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ
 • Προσωρινές – Οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ – Βεβαιώσεις –Υποβολή δηλώσεων.

ΕΡΓΑΝΗ
 • Αναλυτική παρουσίαση των εντύπων του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ  .
 • Καταστάσεις προσωπικού – πίνακες ( Ε4 ετήσιος –Ε4 συμπληρωματικός – Ε4 τροποποιητικός )
 • Αναγγελίες (Ε3 ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης – Ε5 οικειοθελής αποχώρηση – Ε6 καταγγελία σύμβασης – Ε7 λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου η έργου )
 • Υπερωρίες (Ε8 γνωστοποίηση πραγματοποιηθέντων υπερωριών  )
 • Συμβάσεις (Ε9 σύμβαση μερικής η εκ περιτροπής απασχόλησης – Ε10 επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας )  

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 


Για περισσότερες πληροφορίες κρατήσεις θέσεων και εγγραφές τηλ. 210 8065758 - 6974 331393
Συμπληρώστε την παρακάτω μη δεσμευτική φόρμα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες για το σεμινάριο.

Ακολουθεί έλεγχος ασφάλειας.