Λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο απλογραφικών βιβλίων (Β' κατηγορίας)
Διάρκεια: 150 ώρες
Κόστος συμμετοχής:
800 € για ιδιώτες - ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους
1050€ για εταιρείες  - επαγγελματίες ( με δυνατότητα χρηματοδότησης ΛΑΕΚ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: οι μαθητές του παρόντος σεμιναρίου  μπορούν να παρακολουθήσουν   το σεμινάριο Εργατικά –Ασφαλιστικά θέματα  με έκπτωση  20%

Πρακτικό σεμινάριο λογιστικής μηχανογραφημένων απλογραφικών βιβλίων (Β΄ κατηγορίας) – και φορολογικών δηλώσεων  με πραγματικά παραστατικά και έντυπα όπως ακριβώς και στην πράξη, για νέους λογιστές –φοροτεχνικούς.


Στο Accounting Βusiness Seminars, χάρις την 25ετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία μας γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας απόφοιτος Οικονομικής Σχολής μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό μέσα από τα επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής και να μπει με αξιώσεις στον χώρο της εργασίας.


Η εκπαίδευση γίνεται με πραγματικά παραστατικά και έντυπα  με την χρήση προγραμμάτων της Data Communication  με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα θέματα να είναι απολύτως κατανοητά.


Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις σε έντυπη και  ηλεκτρονική μορφή , demo προγράμματα για πρακτική εξάσκηση καθώς και υποστήριξη μετά το τέλος  του σεμιναρίου για την ίδρυση λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου . 


Το σεμινάριο διεξάγεται από πιστοποιημένους εισηγητές ,σε πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) χώρο.


Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε παραπλανητικές διαφημίσεις περί  πιστοποιήσεων , o μόνος δημόσιος οργανισμός αρμόδιος για πιστοποιήσεις  είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν πιστοποιεί τις γνώσεις που σας παρέχει ένα σεμινάριο λογιστικής.


Το μόνο στοιχείο που εγγυάται την επιτυχία ενός σεμιναρίου είναι οι γνώσεις και η εμπειρία του εισηγητή.


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση σπουδών.


Παρέχουμε την δυνατότητα πιστοποίησης της τεχνογνωσίας σας και της επαγγελματικής σας επάρκειας στις εφαρμογές της Data Communication και ανάρτησης του βιογραφικού σας ως DC - Certified Professionals στην ιστοσελίδα της Data Communication με την δυνατότητα αναζήτησης εργασίας
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

 • Δημιουργία εταιρείας – βασική παραμετροποίηση .
 • Σχεδιασμός βιβλίου εσόδων-εξόδων  βάσει του λογιστικού σχεδίου λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απαιτήσεις των Ε.Λ.Π., του Φ.Π.Α και του Κ.Φ.Ε. για κάθε μορφή επιχείρησης (εμπορική-βιοτεχνική-παροχής  υπηρεσιών –αγρότες )
 • Εγγραφές με πραγματικά παραστατικά όπως ακριβώς αυτά καταχωρούνται σε ένα λογιστικό γραφείο ( έσοδα – ενδοκοινοτικές παραδόσεις – εξαγωγές - αγορές παγίων - αγορές εμπορευμάτων – εισαγωγές - ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - μισθοδοσία – ενοίκια - αποσβέσεις – γενικά έξοδα κλπ )
 • Κλείσιμο μήνα, περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικοί πίνακες , intrastate .
 • Έλεγχος για  συμφωνίες βιβλίων με στοιχεία και δηλώσεις .
 • Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις, διακανονισμός  Φ.Π.Α παγίων .
 • Βιβλίο απογραφών- μέθοδοι αποτίμησης -αποτίμηση μενόντων.
 • Χρήση προγράμματος Αcademia Financials Έσοδα-Έξοδα της Data Communication.

  Παράλληλα με τις καταχωρήσεις των παραστατικών στο πρόγραμμα  και κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθούν τα παρακάτω θέματα με την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων  :
   1) ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΗΤΡΩΟΥ   –  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ  –  ΓΕΜΗ 
   • Έναρξη ατομικών επιχειρήσεων.
   • Μετάταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς-Δήλωση μετάταξης.
   • Έναρξη  ΟΕ – ΕΕ  , διαδικασίες  δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ.
   • Σύσταση εταιρειών – υποδείγματα καταστατικών  εταιρειών  ( ΟΕ –ΕΕ ). 
   • Συμπλήρωση έντυπων  μητρώου (έναρξης-μεταβολής-διακοπής  από  Μ1 έως Μ13).
   • Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ.
    
   2) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
   • Λογιστικός προσδιορισμός κερδών απλογραφικών βιβλίων.
   • Φορολογική αναμόρφωση  (δαπάνες μη εκπιπτόμενες ) .
   • Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης .
   • Δηλώσεις φυσικών προσώπων, έντυπα Ε1-Ε2-Ε3.
   • Δηλώσεις για ακίνητα  Ε9 - ΕΝΦΙΑ .
   • Φορολογικοί συντελεστές για φυσικά και νομικά πρόσωπα .
   • Δήλωση ΟΕ –ΕΕ (Ε3-Ε5) – Παραδείγματα.
   • 'Ολες οι δηλώσεις θα συμπληρωθούν σε έντυπα της εφορίας αφού προηγηθεί ανάλυση των σχετικών άρθρων του Ν.4172/2013 Κ.Φ.Ε.

   3) ΦΠΑ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
   • Συμπλήρωση όλων των έντυπων  του Φ.Π.Α. ( Φ1-Φ2-Φ3-Φ4-Φ5 ).
   • Υπολογισμός Φ.Π.Α. με απλά παραδείγματα . 
   • Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από το Φ.Π.Α.
   • Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές) - πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών (vies - intrastat) με παραδείγματα και συμπλήρωση εντύπων.
   • Εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών - Τριγωνικές Συναλλαγές .
   • Συναλλαγές με τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΚ).
   • Εκπτώσεις –επιστροφές Φ.Π.Α.- Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος.
   • Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών .
   • Διαδικασία pro-rata - Διακανονισμός Φ.Π.Α. παγίων.
   • Ειδικά καθεστώτα – ΦΠΑ αγροτών .
   • Προσωρινή  δήλωση του Φ.Π.Α. 
   • Ποινικές κυρώσεις πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α.
    
    4) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ πρώην  Κ.Φ.Α.Σ  – ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
   • Τήρηση Απλογραφικών  βιβλίων  μηχανογραφικά –χειρόγραφα .
   • Όρια τήρησης απλογραφικών  βιβλίων.
   • Τρόποι ενημέρωσης βιβλίων  - Συγκεντρωτική καταχώρηση εσόδων και εξόδων 
   • Βιβλίο απογραφών.
   • Υποκαταστήματα τρόπος τήρησης βιβλίων.
   • Προθεσμίες ενημέρωσης βιβλίων.
   • Στοιχεία Κώδικα (Τιμολόγιο - Απόδειξη Λιανικής).
   • Τήρηση - Ενημέρωση - Φύλαξη βιβλίων εκτός έδρας.
   • Τρόποι διαφύλαξης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.
   • Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων ( ΜΥΦ) - Διασταυρώσεις.

   5) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
    • Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής 
    • Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

    • Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία 
    • Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία 
    • Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 
    • Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων 
    • Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
    • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 
    • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου 
    • Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο 
    • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 
    • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 
    • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης 
    • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 
    • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου 

    6) ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

    • Συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες .
    • Κοστολόγηση λογιστικών υπηρεσιών .
    • Οργάνωση γραφείου-μείωση κόστους λειτουργίας..
    • Αρχειοθέτηση – τρόποι φύλαξης .
    • Ηλεκτρονική φύλαξη βιβλίων.
    • Ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων .
    • Θέματα δημοσίων σχέσεων.

     Για περισσότερες πληροφορίες κρατήσεις θέσεων και εγγραφές  τηλ. 210 8065758 - 6974 331393
      Συμπληρώστε την παρακάτω μη δεσμευτική φόρμα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες για το σεμινάριο.

      Ακολουθεί έλεγχος ασφάλειας.