Μηχανογραφημένο λογιστήριο διπλογραφικών βιβλίων (Γ' κατηγορίας)
Διάρκεια: 50 ώρες
Κόστος συμμετοχής: 
300 € για ιδιώτες- φοιτητές - ανέργους
450 € για εταιρείες  - επαγγελματίες ( με δυνατότητα χρηματοδότησης ΛΑΕΚ ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: οι μαθητές του παρόντος σεμιναρίου  μπορούν να παρακολουθήσουν  το σεμινάριο Εργατικά –Ασφαλιστικά θέματα  με έκπτωση 20%.

Σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄κατηγορίας) με πραγματικά παραστατικά και έντυπα όπως ακριβώς και στην πράξη, για νέους λογιστές –φοροτεχνικούς .


Η εκπαίδευση γίνεται με πραγματικά παραστατικά  και έντυπα πάνω σε προγράμματα της Data Communication και με χειρόγραφο τρόπο όπου αυτό απαιτείται για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων, χρησιμοποιώντας παράλληλα και λογιστικά εργαλεία σε φύλλα excel  με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα θέματα να είναι απολύτως κατανοητά . 


Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις σε έντυπη και  ηλεκτρονική μορφή καθώς, demo προγράμματα για πρακτική εξάσκηση καθώς και υποστήριξη μετά το τέλος  του σεμιναρίου .


Το σεμινάριο διεξάγεται από πιστοποιημένους εισηγητές, σε πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) χώρο.


Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε παραπλανητικές διαφημίσεις περί  πιστοποιήσεων, o μόνος δημόσιος οργανισμός αρμόδιος για πιστοποιήσεις  είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν πιστοποιεί τις γνώσεις που σας παρέχει ένα σεμινάριο λογιστικής.


Το μόνο στοιχείο που εγγυάται την επιτυχία ενός σεμιναρίου είναι οι γνώσεις και η εμπειρία του εισηγητή.


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση σπουδών.


Παρέχουμε την δυνατότητα πιστοποίησης της τεχνογνωσίας σας και της επαγγελματικής σας επάρκειας στις εφαρμογές της Data Communication και ανάρτησης του βιογραφικού σας ως DC - Certified Professionals στην ιστοσελίδα της Data Communication με την δυνατότητα αναζήτησης εργασίας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

 • Ανάλυση ανά λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. - Ε.Λ.Π. σε θέματα σχετικά με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., του Φ.Π.Α. και του  Κ.Φ.Ε.και με παραδείγματα σχετικών εγγραφών .
  • Ομάδα  1 :  Μητρώο Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης από 1/1/2014- Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίων – Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ παγίων. 
  • Ομάδα  2 :  Αγορά αποθεμάτων - μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων - καταστάσεις απογραφής.
  • Ομάδα 3: Απαιτήσεις – Διαθέσιμα – Εισαγωγές από τρίτες  χώρες  - Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - Γραμμάτια, επιταγές -Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού - Επισφάλειες-Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων.
  • Ομάδα 4 : Kεφάλαιο – Αποθεματικά - Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια .
  • Ομάδα 5 : Προμηθευτές – Πιστωτές – Φόροι – ΙΚΑ -  Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού-Δημιουργία και παρακολούθηση λογαριασμού 54.00  ΦΠΑ .
  • Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων ανά λογαριασμό, με πλήρη ανάλυση των θεμάτων που έχουν σχέση με την φορολογική αναμόρφωση (δαπάνες μη εκπιπτόμενες )  των λογιστικών αποτελεσμάτων  άρθρα 23-23  Ν.4172/2014 Κ.Φ.Ε 
  • Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων  ανά λογαριασμό. 
  • Ομάδα 8 : Ανόργανα έσοδα-έξοδα – Κλείσιμο  αποτελεσματικών λογαριασμών - Εγγραφές διανομής κερδών .
 • Δημιουργία εταιρείας (ΑΕ- ΙΚΕ - ΕΠΕ) 
 • Διαδικασία σύστασης εταιρειών, καταστατικά, δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ.
 • Νομιμοποίηση εταιρειών (Διοικητικά συμβούλια –Διαχειριστές ).
 • Δημιουργία ημερολογίων, παραστατικών εγγραφών και λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ. - Ε.Λ.Π., λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., του Φ.Π.Α. και του  Κ.Φ.Ε.
 • Λογιστικές εγγραφές ανά λογαριασμό Ε.Γ.Λ.Σ. - Ε.Λ.Π. με πραγματικά παραστατικά.
 • Κλείσιμο μήνα, συμφωνίες ημερολογίων με ισοζύγια και αναλυτικά καθολικά.
 • Περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες -intrastat
 • Δηλώσεις παρακρατημένων φόρων.
 • Εγγραφές τακτοποίησης ισολογισμού.
 • Εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού.
 • Διανομή κερδών-Αμοιβές Δ.Σ-Προμερίσματα-Μερίσματα.
 • Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός- αποτελέσματα χρήσης –διανομή κερδών  –προσάρτημα ).
 • Κατάρτιση Ισολογισμού σε φύλλο excel.
 • Βιβλίο απογραφών- ισολογισμών.
 • Ηλεκτρονικός φάκελος .
 • Έλεγχος ΑΕ από ορκωτούς λογιστές –πιστοποιητικό έλεγχου .
 • Διαδικασία δημοσίευσης ισολογισμών-ΓΕΜΗ.
 • Πρακτικά  ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΑ  (Δ.Σ.-Γ.Σ.-Διαχειριστών  )-υποδείγματα.
 

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΑΕ – ΕΠΕ - ΙΚΕ.  

  • Φορολογική αναμόρφωση λογιστικών κερδών .
  • Φορολογία ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ – Φορολογικοί συντελεστές .
  • Φορολογία διανεμομένων κερδών .
  • Προκαταβολές φόρων.
  • Παρακρατήσεις και αποδόσεις παρακρατημένων φόρων.
  • Παρακράτηση και απόδοση  φόρου αμοιβών Δ.Σ.
  • Δήλωση ΙΚΕ-ΕΠΕ.
  • Δήλωση ΑΕ.
  • Όλες οι δηλώσεις θα συμπληρωθούν σε έντυπα της εφορίας αφού προηγηθεί ανάλυση των σχετικών άρθρων του Ν.4172/2013 Κ.Φ.Ε.
  • Πρακτικά δημοσίευσης ισολογισμών ΑΕ - πρακτικά γενικών συνελεύσεων ΑΕ .

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
   • Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής 
   • Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

   • Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία 
   • Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία 
   • Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 
   • Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων 
   • Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
   • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 
   • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου 
   • Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο 
   • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 
   • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 
   • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης 
   • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο 
   • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
   • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
   • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
   • Άρθρο 18: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
   • Άρθρο 19: Απλοποιήσεις και απαλλαγές 

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ
   • Άρθρο 20: Πρώτη εφαρμογή 
   • Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις 
   • Άρθρο 22: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
   • Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
   • Παράρτημα Α: Ορισμοί 
   • Παράρτημα Β: Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
   • Παράρτημα Γ: Σχέδιο λογαριασμών 
   • Παράρτημα Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
   • Παράρτημα Ε: Συσχέτιση σχεδίου λογαριασμών με το ΕΓΛΣ.
   • Χρήση προγράμματος Academia Financials Γενική Λογιστική της Data Communication

      Για περισσότερες πληροφορίες κρατήσεις θέσεων και εγγραφές  τηλ. 210 8065758 - 6974 331393

      Συμπληρώστε την παρακάτω μη δεσμευτική φόρμα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες για το σεμινάριο.

      Ακολουθεί έλεγχος ασφάλειας.